Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Протасенко Ольга Федорівна

Прізвище, ім’я по-батькові Протасенко Ольга Федорівна

Вчене звання та науковий ступінь Доцент, кандидат технічних наук.

Посада Доцент.

Дисципліни, що викладає: (2022-2023 навчальному році)

– Тренінг-курс “Основи охорони праці”;

– Тренінг-курс “Основи охорони праці (англ.)”;

– Тренінг-курс “Безпека життєдіяльності, охорона праці (англ.)”;

– Екологія (англ.).

Основні публікації (за останні 5 років).

  1. Протасенко О. Ф. Роль людського чинника в управлінні виробничою безпекою / О. Ф. Протасенко, Г. В. Мигаль // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологія. – 2020. – № 1(3). – С. 60-65.
  2. Протасенко О. Ф. Проблеми сучасної ергономіки: визначення структурної надійності / О. Ф. Протасенко, Г. В. Мигаль // Комунальне господарство міст. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – 2019. – Том 5. – Вип. 151. – С. 81-86.
  3. Протасенко О. Ф. Інженерія людського чинника в сучасній освіті / О. Ф. Протасенко, Г. В. Мигаль // Вчені записки таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2019. – Том 30 (69). – Ч.1. – № 6. – С. 1-6.
  4. Protasenko O.F. Eco-ergonomic Designing of Working Environment / O.F. Protasenko, G. V. Mygal // Open information and computer integrated technologies. – Kharkiv : KhAI. – 2020. – № 89. – P. 104-122.
  5. Protasenko O.F. Human Resources Are a Factor in Applying of Man-Machine Systems Safety / O.F. Protasenko, G. V. Mygal // Komunalne gospodarstvo mist. – Kharkiv : KhNUMG im. O.M. Beketova. – 2020. – Tom 6. – Vip. 159. – P. 139-146.
  6. 6. Протасенко О. Ф. Роль екологічності середовища у створенні безпечних умов діяльності людини / О. Ф. Протасенко, А. А. Івашура // Открытые информационные и компьютерные технологии. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т “ХАИ”. – 2018. – Вип. 80. – С. 210-216.
  7. 7. Протасенко О. Ф. Застосування принципів зеленої інфраструктури на підприємствах / О. Ф. Протасенко, Г. В. Мигаль // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв : Видавничий дім «Гельветика». – 2019. – № 1 (475). – С. 264-270.

Виконання пунктів ліцензійних умов (номери)

П. 38: 1,3,4,8,12,13,14,19.

Наукові інтереси:

Ергономіка, безпека життєдіяльності.

E-mail olha.protasenko@hneu.net

Citations:

ORCID 0000-0002-8203-5703

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216822885

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=94cZCSoAAAAJ&hl=ru

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *